Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/vollestaete.nl/httpdocs/pagestart.inc.php on line 14 Bureau Vollestaete - Bedrijfsadvies
Print deze pagina

opzet ontwikkeling strategisch plan

Laatste update: 28-03-2007

Bureau Vollestaete hanteert voor het gezamenlijk ontwikkelen van visie en het opstellen van een strategisch plan een vast stramien:

Tezamen met directie en sleutelfunctionarissen wordt geïnventariseerd welke relevante ontwikkelingen er zijn betreffende maatschappij,  markt, concurrentie, (productie-) processen, techniek. In deze fase wordt ook geïnventariseerd welke perspectieven er zijn.

Het strategisch plan wordt door Bureau Vollestaete nader uitgewerkt:

 • Wat is de huidige strategische positie van de onderneming
 • Welke toekomstscenario’s kunnen worden gevolgd
 • Welk scenario adviseert Bureau Vollestaete en wat is de motivatie daartoe
 • Welke reële verwachtingen kunnen bij uitvoering tegemoet worden gezien?

Alhoewel steeds dezelfde opzet gehanteerd wordt is het de opdrachtgever die vorm en intensiteit bepaald. Bijvoorbeeld:

 • Er vindt overleg plaats tussen Bureau Vollestaete en directie. U voert daarna de noodzakelijke interne inventarisatie zelf uit. De uitwerking van het strategisch plan wordt volledig door ons verzorgd.
 • Bureau Vollestaete inventariseert relevante ontwikkelingen bij sleutelfunctionarissen middels éénmalige gesprekken. Verder overleg vindt plaats met de directie met wie gezamenlijk de uitvoering van het strategisch plan ter hand wordt genomen.
 • Er wordt een team samengesteld van directie en sleutelfunctionarissen. Er vindt gestructureerd overleg plaats met dit bedrijfsteam op vaste tijdstippen en de nadruk ligt op het gezamenlijk tot stand brengen van het strategisch plan, later te vertalen in een actieplan. Voor Bureau Vollestaete ligt de nadruk niet alleen op de uitvoering, het bedrijfsteam wordt ook getoond hoe men een volgende keer zelfstandig het strategisch plan op gestructureerde wijze kan bijstellen.

Een strategische keuze alleen garandeert nog geen succes. Voor een succesvolle uitvoering is een breed draagvlak zeer gewenst. Het hoeft geen betoog dat wij doorgaans adviseren om de sleutelfunctionarissen uit de onderneming te betrekken bij de ontwikkeling van het strategisch plan.

Bij de strategische planning worden in ieder geval de navolgende stappen doorlopen:

 • Historie / missie / doelstellingen
  Welke ontwikkelingen heeft het bedrijf tot op heden gekend. Welke missie en doelstellingen zijn geformuleerd.
 • Interne analyse: opstellen sterkte / zwakteprofiel
  Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de sterke en ook de zwakke punten van het bedrijf. Dit is noodzakelijk om later bezien of er pluspunten / knelpunten zijn in relatie tot de doelstelling / mogelijkheden. Alle facetten van de onderneming worden bekeken en beoordeeld zoals organisatie, marketing, producten en diensten, marktsegmenten, administratie, commercie, productietechniek, innovatie. Met name in deze fase kunnen sleutelfunctionarissen van grote waarde zijn.
 • Externe analyse: inventariseren kansen / bedreigingen
  In deze fase wordt de blik gericht op de markt / maatschappij. Welke ontwikkelingen zijn er en welke invloed kunnen deze ontwikkelingen hebben op het bedrijf. Op basis van waarschijnlijkheid, mogelijke impact, etc. worden ontwikkelingen gerangschikt naar de relevante kansen en bedreigingen. Een concurrentieanalyse kan onderdeel uitmaken van deze fase.
 • SWOT-analyse
  In de SWOT-analyse worden de uitkomsten van de sterkte / zwakteprofiel afgezet tegen relevante kansen en bedreigingen. Reële en kansrijke mogelijkheden kunnen duidelijk worden afgebakend. Ook wordt inzichtelijk welke zaken essentieel zijn voor een succesvolle uitvoering van deze mogelijkheden (kritische succes factoren). 
 • Toekomstscenario’s
  Alternatieve scenario’s worden nader geformuleerd. Getracht wordt deze te vergelijken met de resultaten die verwacht mogen worden bij een ongewijzigd beleid. Er wordt overleg gevoerd en een advies opgesteld over het meest wenselijke scenario. 
 • Keuze en uitwerking scenario
  Het gekozen scenario wordt nader uitgewerkt. Te denken valt aan te nemen maatregelen, gewenste veranderingen, investeringen, financiële uitwerking, technische of personele invulling, etc. 
 • Opstellen plan van aanpak
  In het plan van aanpak worden alle voorgestelde maatregelen, gewenste veranderingen, etc. geconcretiseerd. In schematische vorm wordt vastgelegd wat te doen / realiseren, door wie en op welke termijn.  Op deze wijze wordt verankerd dat het strategisch plan daadwerkelijk uitgevoerd wordt op de termijn zoals voorgenomen. Activiteiten worden waar nodig opgesplitst naar deelactiviteiten en meetbaar gesteld. Bij voorkeur worden direct meetmomenten vastgelegd ter verificatie van de voortgang.  Een commercieel actieplan is gebruikelijk onderdeel van het plan van aanpak


Terug naar visie en strategie

Copyright © Vollestaete BV